For ansatte
No En
Søk

Omstillingsprosjekt 2022–2024

På grunn av budsjettsituasjonen har vi behov for å arbeide med kostnadsbesparende tiltak/omstilling ved NMH. Rektor og direktør har derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med dette. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Dette skjer framover

Arbeidsgruppen jobber med forslag til kostnadsbesparende tiltak/omstilling, og avleverer rapport 31. januar.

Plan for involvering

 • 1. februar: Direktør og rektorat diskuterer arbeidsgruppas forslag, og sender rapporten videre til ledere ved NMH.
 • 7. februar: Rapporten diskuteres i utvidet ledermøte med fagseksjonsledere og stabsledere.
 • 8. februar: Digitalt allmøte klokka 15:00 for medarbeiderne. Rapporten publiseres på disse interne nettsidene, etter allmøtet.
 • 9. - 17. februar: Mulighet for innspill fra alle medarbeidere via innspillsskjemaet under. Orienteringer i FoU- og studieutvalg.
 • 17. februar: Drøfting med tillitsvalgte i samarbeidsutvalget.

Videre framdrift

 • 2. mars: Styrepapirene sendes ut, første styrebehandling av omstillingsarbeidet.
 • 9. mars: Styrebehandling. Styret vedtar grunnleggende prioriteringer og tiltak.
 • Mars–juni: Arbeid med å effektuere tiltak. Oppfølging av styrets vedtak om tiltak, og interne informasjons- og involveringsprosesser. Ny drøfting med tillitsvalgte.
 • 8. juni: Ny styrebehandling.
annet

Digitalt allmøte om omstilling og budsjettsituasjonen -

Rektoratet inviterer til digitalt allmøte om rapporten med forslag til kostnadsbesparende tiltak/omstilling og planene framover.

Digitalt allmøte om omstilling og budsjettsituasjonen

Medlemmer i arbeidsgruppa

 • Spesialrådgiver Kjetil Solvik, leder
 • Viserektor for utdanning, Gunnar Flagstad
 • Viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Sidsel Karlsen
 • Studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen
 • Leder i Forskerforbundet ved NMH, Anders Eggen
 • SUT-leder Idun Gabrielle Fougner-Økland
 • Seniorrådgiver Heidi Ramberg, sekretær

Kontakt: Se innspillsskjema under

Mandat

Gruppen bes utrede og foreslå konkrete tiltak for å redusere kostnader. Behovet for langsiktig reduksjon av kostnader anslås å være i størrelsesorden kr. 25 mill. pr. år. Gruppen bes se på tiltak som blant annet:

 • nedleggelse eller ressursbesparende omorganisering av særlig kostnadskrevende studietilbud/aktiviteter
 • reduksjon av ressursinnsatsen til undervisning
 • reduksjon av ressursinnsatsen til FoU-virksomhet og -prosjekter
 • reduksjon av prosjektstillinger, faglig og administrativ bemanning
 • reduksjon av andre driftskostnader

Tiltakene som foreslås må kostnadsberegnes og konsekvensvurderes, blant annet med hensyn til hvor raskt ulike tiltak kan gi effekt. Forslag til tiltak planlegges behandlet i styremøte 9. mars 2023. Vi ber derfor om at det legges frem et forslag til innsparinger/omstilling innen 31. januar 2023.

Spørsmål og innspillsskjema

Har du spørsmål eller forslag til kostnadsreduserende tiltak, kan du bruke innspillsskjemaet under. Det du skriver går til arbeidsgruppen over.

Les også