Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Forslag til tiltak for økonomisk omstilling ved Norges musikkhøgskole

Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å foreslå kostnadsbesparende tiltak leverte sin rapport 6. februar.

Her kan du lese rapporten som viser teoretisk innsparingspotensial på NMH. Du kan også laste den ned som pdf. Arbeidsgruppen bak rapporten jobbet med forslaget til kostnadsbesparende tiltak og økonomiske omstillingstiltak november 2022 - januar 2023.

1. Innledning – arbeidsgruppe og mandat

Med bakgrunn i regjeringens forslag til budsjett for 2023 for Norges musikkhøgskole og NMHs budsjettsituasjon ved utgangen av 2022, oppnevnte rektor og direktør en arbeidsgruppe for å ta opp igjen arbeidet med kostnadsbesparende tiltak/omstilling ved NMH. Det ble gjennomført en utredning av mulige kostnadsreduserende tiltak også i 2019-2020, men dette arbeidet ble ikke fulgt opp, på grunn av økte bevilgninger som midlertidig løste de økonomiske utfordringene.

Arbeidsgruppen har hatt til sammen 8 møter, og avgir med dette sin rapport.

Helt i sluttfasen av arbeidsgruppens arbeid, fredag 3. februar 2022, ga regjeringen signaler om at den vil foreslå en kompensasjon for den ekstraordinære pris- og lønnsøkningen i 2023 i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai 2023. I budsjettildelingen for 2023 er det lagt til grunn en pris- og lønnsøkning på 3,0 % fra 2022 til 2023, mens pris- og lønnsøkningen ligger an til å bli vesentlig høyere, kanskje rundt 5 %. Dersom NMH helt eller delvis får kompensert for dette i budsjettet for 2023, og effekten av det blir videreført i årene som kommer, vil innsparingsbehovet som er beregnet i arbeidsgruppens mandat bli noe lavere, men det vil fortsatt være snakk om et betydelig innsparingsbehov. Arbeidsgruppen har ikke gjort endringer i sine forslag etter at disse signalene fra regjeringen ble kjent, men forholdt seg til oppdraget som er gitt i mandatet.

5. Beskrivelse og drøfting av de ulike tiltakene

I delkapitlene 5.1–5.9 beskrives de 9 tiltakene som er nevnt over, og som arbeidsgruppen mener er mulige å gjennomføre. I kapitlene 5.10–5.12 beskrives en del tiltak som arbeidsgruppen ikke vil anbefale, men som det likevel er naturlig å presentere.

Kontakt

Artikler relevante