Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Sommerhilsen fra rektoratet

Kjære alle sammen

Vi er i ferd med å legge bak oss et studieår med flott jubileumsfeiring og mye annen jevn og god aktivitet, på huset og rundt omkring. Vi har også levd med de tøffe omstillingstiltakene fra 2023, som har kostet. Vi vil igjen takke alle for innsatsen med å spare, det har nyttet!

Utgiftene på NMH har gått ned og sammen med blant annet en god lønns – og prisvekstkompensasjon og lavere strømregninger enn forventet har vi sammen klart å takle en svært utfordrende økonomisk situasjon.

Ved inngangen til neste studieår vil virksomheten ved Musikkhøgskolen være mer normalisert, og vi er glade for å også sette inn noen få nye ressurser innen strategisk viktige områder, blant annet til klassetimer, TUP og FoU.

Ved inngangen til neste studieår vil virksomheten ved NMH være mer normalisert.

Om økonomi og aktivitet

Styrking av fellesskapet rundt hovedinstrumentundervisning

Før omstillingen hadde vi en ordning med ekstra ressurs til såkalte klassetimer, altså gruppeundervisning på hovedinstrument, på noen instrumenter i klassiske studieretninger. De har vært praktisert på litt ulike måter og vært ujevnt fordelt.

I vår har vi gjort en gjennomgang av disse ressursene, og laget en ny modell. Her får stryke- og blåseinstrumenter, samt klaver og sang, på klassisk en klassetimeressurs som er basert på antall studenter. Harpe, akkordeon, gitar, orgel og slagverk beholder hver sin faste forumressurs. I tillegg gjeninnføres de såkalte «årskulltimene» på tvers av instrument på jazz.

Dette innebærer en liten økning i ressurs til klassetimer. I tillegg har vi gitt noe mer til akkompagnement, blant annet for å støtte opp om klassetimer og forum. Alt dette er i tråd med det prioriterte tiltaket under punkt 4 «Kultur for samhandling» i årsplanen for 2024: Ivareta arbeidsmiljø, faglig og administrativ kvalitet i en tid preget av økonomisk omstilling, med særlig fokus på innretning, evaluering og utvikling av hovedinstrument og gruppeundervisning i utøvende/skapende emner.

Totalt sett styrker dette fellesskapet rundt hovedinstrumentundervisningen på NMH, som er et strategisk ønsket grep.

Om gruppeundervisning på hovedinstrument

Talentutvikling

I samtalene med både eksterne partnere og fagmiljøene internt på NMH om den nye strategien, peker svært mange på at vi må regne med å jobbe enda mer offensivt med rekruttering til høyere musikkutdanning i årene som kommer. Samtidig ser vi at sparetiltakene i fjor har rammet talentutviklingsprogrammet vårt (TUP) hardt.

NMH får en øremerket bevilgning over statsbudsjettet til talentutvikling. I årene før den kritiske budsjettsituasjonen oppsto har NMH gått inn med en egenandel på ca. 25 % av totalbudsjettet til TUP til administrasjon med mer.. Denne egenandelen ble kuttet som en del av omstillingen. Kuttet førte til en reduksjon i antall samlinger fra 12 til 10 og et betydelig kutt i antall elever som får en-til-en undervisning.

I løpet av året har vi merket et større frafall av elever enn normalt og samtlige fagmiljøer melder om at det er svært utfordrende å drive et bredt talentutviklingsprogram innenfor de nye økonomiske rammene. Som et strategisk grep velger vi derfor å reversere kuttene til TUP for kommende studieår, slik at vi igjen får 12 årlige samlinger og god dekning av elever fordelt på alle instrumentgrupper.

Vi vil samtidig sette i gang en evaluering av TUP for å vurdere om programmet er «riktig rigget» for å øke underskogen av unge musikere som ønsker seg videre til høyere musikkutdanning.

Vi vil evaluere TUP for å vurdere om programmet er «riktig rigget» for å øke underskogen av unge musikere.

Om Talentutvikling

Mer til FoU

En del av innsparingen i 2023 var også at ressursene til forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid gikk ned. Det ble mindre i potten for ekstra FoU til lærere og ikke lyst ut stipendiatstillinger på det vitenskapelige programmet. I 2024 er vi tilbake til normalen og enda litt til på begge områder. Fordi vi fikk midler som ellers ville ligget i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid direkte til NMH, har vi nå kunnet tildele noe mer til ekstra FoU og vi har tatt opp rekordmange ph.d.-stipendiater. I tillegg vil det snart lyses ut en postdoktorstilling innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Vi vil takke for mange inspirerende samtaler og innspill i løpet av våren og ser fram til flere diskusjoner.

Om arbeidet med strategien

Strategiarbeid, fellesdag og semesteravslutning

Arbeidet med strategien fortsetter nå med et seminar med styret, mellomlederne og de tillitsvalgte 6.–7. juni og på fellesdagen 22. august. Vi vil takke for mange inspirerende samtaler og innspill i løpet av våren og ser fram til flere diskusjoner når strategien tar mer konkret form fremover.

Artikler relevante