Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Mandat for læringsmiljøutvalget

Vedtatt av styret den 15. september 2006.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for

 • at lokaler, adkomstveier, trapper m.v. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives
 • at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
 • at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige
 • at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
 • at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
 • at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
 • at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
 • at læringsmiljøet er innrettet for studenter av alle kjønn
 • at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming

I utformingen av det psykiske arbeidsmiljø skal det, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegges for

 • at ingen studenter utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden
 • at alle studenter føler seg inkludert i studiemiljøet
 • at studentene får muligheten til å tilegne seg ulike strategier for å håndtere psykososiale utfordringer
 • at studentene er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
 • at studenter med særskilte behov best mulig kan mestre og få utbytte av studiene. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder ansvar for å iverksette gjeldende handlingsplan for læringsmiljø i samarbeid med faglige og administrative organer, og for å utvikle forslag til nye handlingsplaner.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for oppfølging av NMHs arbeid med sikring og utvikling av utdanningskvalitet i henhold til spesifiserte oppgaver i kvalitetssikringssystemet.

Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.