Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Norges musikkhøgskole – hvem gjelder de for og hva sier de?

Hvem gjelder retningslinjene for?

De etiske retningslinjene for statstjenesten gjelder for alle ansatte ved NMH, mens supplementet gjelder for lærere og veiledere. Undervisning og veiledning innebærer mange etiske utfordringer fordi studenten er i en sårbar posisjon. Dette gjelder i særlig grad den individuelle undervisningen og veiledningen.

Alle ansatte ved NMH plikter å sette seg inn i og etterleve de etiske retningslinjene for statstjenesten. Lærere og veiledere plikter i tillegg å sette seg inn i og etterleve de etiske retningslinjene for undervisning og veiledning.

Studiekontaktene skal informere studentene om innholdet i de etiske retningslinjene når de begynner sine studier ved NMH. Det er både i studentenes og Musikkhøgskolens interesse at studentene sikres kjennskap til disse retningslinjene. Studentene bekrefter ved semesterregistrering at de har lest retningslinjene. Ved eventuelle brudd på de etiske retningslinjene kontaktes studiekontakt, studiesjef eller rektor.

Lærer brukes i fortsettelsen som en fellesbetegnelse for lærere og veiledere, mens undervisning brukes som fellesbetegnelse for undervisning og veiledning.

Læreren som forbilde og rollemodell

Læreren må være seg sin funksjon som forbilde bevisst og søke å være en god rollemodell for sine studenter.

Studentevaluering av undervisning

Læreren har ansvar for å gi sine studenter mulighet til å evaluere all undervisning. Undervisningen bør evalueres underveis og eventuelt justeres av lærer i tråd med resultatene av evalueringen.

Respekt for studentens personlige og faglige integritet

Læreren må vise respekt for studentens personlige og faglige integritet og avstå fra handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som angrep på studentens verdighet. Studenten bør inviteres til å si ifra om eventuelle negative reaksjoner på lærerens språkbruk eller atferd, enten direkte i situasjonen eller senere ved en passende anledning.

Læreren må unngå atferd som kan virke ekskluderende og krenkende for enkeltmennesker og grupper. Man bør være særlig varsom med ord eller handlinger som kan oppfattes som seksuell tilnærming. Det vises til Tiltaksplan mot plagsom/truende seksuell oppmerksomhet ved NMH.

Asymmetri i undervisningssituasjonen

I enhver undervisningsrelasjon eksisterer det en asymmetri. Læreren må være seg bevisst denne asymmetri.

Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten eller utnyttes til å krenke eller undertrykke studenten.

Doble relasjoner i forholdet lærer/student

Doble relasjoner bør ikke forekomme. Hovedregelen i en slik situasjon er at undervisningsforholdet skal brytes.

Med doble relasjoner menes at læreren innehar flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, for eksempel når læreren har et kjærlighets- eller slektskapsforhold til studenten. Læreren må være seg sin rolle bevisst og ha et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon. Det kan i kjølvannet av doble relasjoner oppstå et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid.

Dersom det av ulike grunner er umulig å bryte undervisningsforholdet, må partene forsøke å finne andre egnede løsninger. Partene må da være bevisst på at hovedregelen brytes og dermed vise stor aktsomhet i det videre samarbeidet.

Yrkesmessige relasjoner

I de tilfellene der student og lærer innehar yrkesmessige relasjoner utenfor undervisningsinstitusjonen må læreren være seg bevisst de utfordringer dette kan innebære for relasjonen til studenten.

Læreren må være seg bevisst sin rolle som studentens lærer ved NMH, også i sammenhenger utenfor utdanningsinstitusjonen der lærer og student opptrer som kolleger. Læreren må til enhver tid vise diskresjon i forhold til omtale av interne anliggende ved egen institusjon.

Tillit og fortrolighet

Læreren må ikke prioritere sine egne behov i undervisningen, for eksempel ved å betro seg om egne faglige eller personlige problemer, med mindre disse påvirker lærerens evne til å undervise og dermed har betydning for studentens arbeid.

Det bør utvises diskresjon i omtale av kolleger overfor studentene. Læreren har et særlig ansvar for å være varsom ved omtale av interne kollegiale forhold.

Læreren er underlagt taushetsplikt, men kan ikke uten videre regne med at studenten utviser den samme påpasselighet i omgang med fortrolig informasjon som den læreren er forpliktet av.

Ansvar for studentenes velferd

Læreren bør være åpen og lydhør for studentens personlige forhold som kan ha betydning for studiearbeidet. Støtte og oppmuntring fra lærer er som regel verdifullt for studenten.

Dersom lærer vurderer at studenten trenger hjelp på grunn av problemer i privatlivet, bør hovedregelen være å oppfordre studenten til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser. Det er en selvfølge at fortrolige opplysninger ikke videreformidles til utenforstående.

Faglig redelighet

Dersom lærer ønsker å anvende studentens materiale i egne publikasjoner, forskning eller utøving, må lærer sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd.

Konflikter mellom lærer og student(er)

Ved konflikter mellom lærer og student(er) har begge parter et ansvar for å forsøke å finne løsninger. Hvis konflikten ikke lar seg løse internt mellom de involverte parter kan partene henvende seg til studiesjef eller rektor.