Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Faglig stillingsplan

De overordnede prinsippene i faglig stillingsplan ble vedtatt av styret 5. desember 2019.

Høringsnotat om overordnede, prinsipielle problemstillinger til faglig stillingsplan ble sendt på høring til fagseksjoner, fagforeninger, Studieutvalget og FoU-utvalget med frist 22. september 2019.

Høringssvarene og forslaget til overordnede prinsipielle problemstillinger ble behandlet i Styret 5. desember.

Avklarte prinsipielle problemstillinger i faglig stillingsplan

 • Det bør være minst en professor innen hvert fagmiljø.
 • Førstestillingsnivå skal normalt være laveste kompetansenivå for undervisning i hovedemner.
 • Det legges opp til å få etablert flere hele stillinger, i kombinasjon med økt satsing på II-erstillinger.
 • Utlysning skal være hovedregelen ved ansettelse i ordinære stillinger.
 • Kallelse kan benyttes for II-erstillinger der det er viktige strategiske hensyn som taler for det.
 • Førstestillinger og professorater skal normalt lyses ut internasjonalt.
 • Lektorstillinger skal normalt lyses ut nasjonalt.
 • En tilstrekkelig andel av tilsatte i hvert fagmiljø skal ha daglig tilstedeværelse på institusjonen.
 • Ordningen med letekomiteer for å sikre mangfold og likestilling styrkes.
 • Ordningen med en fast FoU-ressurs (30 prosent) for førstestillinger og professorater i kombinasjon med en pott til fordeling etter søknad videreføres.
 • Åremål kan benyttes for stillinger som er innrettet mot undervisning i hovedemner, det vil si stillinger som normalt krever førstestillingskompetanse, og der kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet.
 • Hele stillinger skal likevel normalt være faste, av hensyn til behovet for stabilitet i fagmiljøene, men åremål kan brukes dersom det er gode grunner til det.
 • Deltidsstillinger skal normalt være på åremål, men fast tilsetting kan brukes dersom det er gode grunner til det.

Kontakt