Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Strategi for digital teknologi i undervisning og læring

Det er et uutnyttet potensial for økt studiekvalitet gjennom videreutvikling av digitale læringsformer. Denne strategien skal bidra til å nå målene i Strategi 2025.

Ved NMH har vi et variert undervisningstilbud med stor grad av direkte kontakt mellomstudenter og lærere. De fleste studentene har en studiehverdag der de opplever både individuelle møter med hovedinstrumentlærer eller veileder og undervisning i større eller mindre studentgrupper. I enkelte av emnene møtes studentene i grupper på tvers av studieretning og årskull. Dette mangfoldet åpner for mange ulike undervisnings- og læringsformer, og etter vårt syn er det et uutnyttet potensial for økt studiekvalitet gjennomvidereutvikling av digitale læringsformer. Det er viktig å ta høyde for særtrekkene i høyere utøvende musikkutdanning generelt, og ved NMH spesielt i alle tiltak for digitalisering som foreslås. Vi bygger også på en fungerende IKT-infrastruktur og IKT-strategien som ble vedtatt i mars 2016.

Strategiske mål – 2025

  1. NMH har utviklet gode modeller for bruk av digital teknologi i alle typer emner, både utøvende og teoretiske emner. Det er utviklet et samlet digitalt læringsmiljø for læring og undervisning.
  2. NMH legger til rette for et samspill mellom digital teknologi og undervisnings- og læringsformer for å heve studiekvaliteten og gi fleksibilitet knyttet til studieforløp og arbeidshverdag.
  3. NMH bruker digital teknologi for å skape et åpent undervisnings- og læringsmiljø som stimulerer til samhandling og interaksjon både internt og med omverden.

Ambisjoner

Handlingsplan for teknologi i læring og undervisning (TIGER)

Handlingsplanen gjelder for perioden 1.8.2022 – 31.7.2025 og bygger på NMHs strategi 2025, strategi for teknologi i undervisning og læring, handlingsplan for digitaliseringsprosjektet 2020-22, «Studentenes digitale appetitt – en undersøkelse av studenter ved NMH sine holdninger til og erfaringer med digitalisering», NIFU Rapport 2022:1 Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning og Kunnskapsdepartementet: Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025.

Målene og tiltakene tar utgangspunkt i dagens tilstand og skal ligge innenfor ansatte og studenters nærmeste utviklingssone. Målene ligger fast i hele perioden 2022-25, og revidering og ytterligere konkretisere av tiltakene gjøres hvert halvår.

Implementering av IKT i undervisning skjer ifølge Impact2 (2002) i tre faser:

  1. Infrastruktur
  2. Kompetanse
  3. Implementering

Som følge av teknologiutviklingen, endring i studenters læringsstiler, endring av hvordan musikk skapes, formidles og oppleves, og stor «turnover» blant ansatte er det viktig med fortsatt fokus på videreutvikling av infrastruktur og kompetanse.