Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Handlingsplan for Horisont Europa 2023-2027

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning, og verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet hadde oppstart 1. januar 2021, med et budsjett på 95,5 milliarder euro.

I Norges musikkhøgskoles Strategi 2025 er det uttrykt ambisjoner om å bidra til et bærekraftig samfunn, flytte kunnskapsfronten på våre fagområder i internasjonal sammenheng, og å øke andelen av ekstern finansiering. For de vitenskapelig rettede fagområdene ved NMH vil deltakelse i Horisont Europa være av stor betydning for å nå disse målene. Slik deltakelse må også ses i sammenheng med at NMH fra 1.1.2024 trer inn i og leder den europeiske universitetsalliansen IN.TUNE, en allianse der muligheten til å bygge forskningssamarbeid og bærekraftige konsortier i høyeste grad vil være til stede. Dette dokumentet danner grunnlaget for og definerer hvordan ambisjonen om å delta i Horisont Europa skal oppnås.

NMH har ikke tidligere deltatt i EUs rammeprogrammer. Organisasjonen har likevel bygget kompetanse på deltakelse i og ledelse av store, eksternfinansierte prosjekter gjennom prosjektmedvirkning og -styring av forskningsprosjekter finansiert av blant annet Norges forskningsråd, Academy of Finland og The EU Joint Programme for Neurogenerative Disease Research. Dette har i all hovedsak vært gjennomført av vitenskapelig ansatte ved høgskolens Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Kunnskapsdepartementet forventer større andel av ekstern finansiering av NMHs forskning. Gitt at midlene til ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid nå ser ut til å forsvinne, er det i høgskolens vitenskapelig rettede forskningsvirksomhet og blant faglig ansatte på vitenskapelig grunnlag at denne økningen må skje. På vitenskapelig side er forskningsvirksomheten fordelt på tre ulike fagområder: Musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis/musikkvitenskap. Av disse tre er det foreløpig de to første områdene som har vært mest aktive i arbeidet med å innhente ekstern finansiering.

Gitt NMHs enfaglige innretning er det åpenbart at organisasjonen ikke har faglig kapasitet til å delta i alle Horisont Europas søyler og klynger. Vi ser imidlertid muligheter for at deltakelsen kan gå langs tre ulike akser: 1) For NMHs yngre forskere bør målet være å posisjonere seg mot Søyle 1: Fremragende vitenskap, med Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA; Postdoctoral Fellowships) og Det europeiske forskningsrådet (ERC; Starting Grants) som hovedfokus. 2) For seniorforskere vil det være naturlig å posisjonere seg mot Søyle II: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, med et spesielt fokus på utlysningene som kommer under Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn. Under Klynge 2 vil samtlige destinasjoner kunne være av interesse, litt avhengig av retningen på̊ ulike utlysninger: Destination: Innovative research on democracy and governance; Destination: Innovative research on European Cultural heritage and cultural and creative industries – building our future from the past; Destination: Innovative research on social and economic transformations. Disse utlysningene kan være aktuelle for seniorforskere innenfor både musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis. 3) For seniorforskere i musikkterapi er også Klynge 1: Helse, med oppmerksomheten særlig rettet mot utlysninger som kommer under Helse gjennom livsløpet, av strategisk interesse.

Ambisjoner 2023-2024

Ettersom NMH ikke har deltatt i Horisont Europa tidligere vil målet i den første delen av den beskrevne perioden være å ruste organisasjonen til deltakelse gjennom å øke kunnskapsnivået, bygge kultur for deltakelse i rammeprogrammet og å gjøre organisasjonens forskerkompetanse synlig i relevante internasjonale sammenhenger. I årene 2023-2024 vil strategien derfor bestå i å fokusere på følgende tre punkter:

Ambisjoner 2025-2027

Når det gjelder faktiske søknader til Horisont Europa-programmet vil ambisjonen de to første årene (2023-2024) være begrenset til å få yngre forskere til å utvikle maksimum to søknader til Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA; Postdoctoral Fellowships). I årene deretter (2025-2027) vil arbeidet med søknader bli intensivert, både når det gjelder å hjelpe yngre forskere til å posisjonere seg mot ERC Starting Grants, og å delta i og bygge konsortier for deltakelse i de større Horisont Europa-utlysningene. En vellykket opptrapping av denne innsatsen fortsetter imidlertid oppgradering av støtteapparatet rundt dette arbeidet, her oppsummert i to punkter: