Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utviklingsavtale for NMH 2023–2026

Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Norges musikkhøgskole har tre hovedmål.

Mål 1: Gi det norske samfunnet musikkfaglig kompetanse på høyt internasjonalt nivå

NMHs studieportefølje skal være relevant og møte ulike behov i samfunnet. NMH vil utdanne og ruste studentene til livslang innsats som reflekterte nyskapere og kyndige tradisjonsbærere i en krevende utøvende og skapende musikkbransje, innen undervisning og frivillig musikkliv, i helsevesen og innen forskning og kunnskapsutvikling. NMH vil at utdanningene skal forberede studentene for et musikkliv i endring, samtidig som kulturarv, tradisjon og kontinuitet ivaretas.

Som det største musikkfagmiljøet i landet, vil NMH bidra til å initiere og etablere gode løsninger for samarbeid og arbeidsdeling med andre aktører som tilbyr musikk- og kunstutdanning i Norge.

NMH er internasjonalt vel ansett som utdanningsinstitusjon, og virksomheten er sterkt internasjonalt orientert, både gjennom høy grad av utveksling for studenter og ansatte, stort innslag av internasjonale gradsstudenter og et velutviklet samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner. NMH vil videreutvikle de internasjonale perspektivene og forbindelsene for å opprettholde et utdanningstilbud på høyt internasjonalt nivå, med hensyn til både kvalitet og relevans.

Mål 2: Fastholde og styrke posisjonen som en internasjonalt ledende FoU-institusjon innenfor fagområdet musikk

NMH vil styrke kvaliteten i og omfanget av FoU-virksomheten og bidra til kunnskapsutvikling. Både kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og faglig og pedagogisk utviklingsarbeid er vitale FoU-aktiviteter ved NMH. Kunstnerisk utviklingsarbeid har lenge vært under utvikling, nasjonalt og internasjonalt, og NMH har hatt en viktig rolle i arbeidet med å utvikle begrepet og forståelsen av det. Kunstnerisk utviklingsarbeid er de utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjonen, og er grunnleggende for kunnskapsutviklingen innenfor de framvoksende kreative næringer. Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet på NMH bidrar til å tilgjengeliggjøre musikk som en fellesmenneskelig ressurs til erkjennelse og estetisk erfaring, og har betydelig verdi også for pedagogisk virksomhet og i helsefaglige sammenhenger.

NMH vil styrke kvaliteten i FoU-virksomheten og vil fortsatt øke sin evne til å konkurrere om ekstern finansiering, blant annet gjennom FoU-sentrene ved institusjonen. NMH vil også, gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, bidra til å styrke kunstens og kulturens bidrag til bærekraft og grønn omstilling.

Mål 3: Øke NMHs synlighet i samfunnet og styrke forståelsen av musikkens og kunstens betydning i menneskers liv

NMH har en sterk posisjon i det nasjonale og internasjonale kunstutdanningsfeltet som en institusjon som gir utdanning på høyt internasjonalt nivå og bidrar med FoU av høy kvalitet. NMH vil øke synligheten i samfunnet, for å styrke forståelsen av musikkens og kunstens betydning for alle menneskers liv og helse og for tillit og fellesskap, nasjonalt og på tvers av landegrensene.

NMH formidler levende musikk i mange sjangre og formater. Hvert år produserer institusjonen over 400 konserter og andre arrangementer, i form av studieaktiviteter og formidling av resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, i egne lokaler på Majorstua og i andre lokaler i og utenfor Oslo.

NMH rekrutterer studenter fra hele landet og de som utdannes finner arbeid over hele landet innen et fullt spekter av musikkfaglige kompetanseområder. NMH vil øke tilbudet innen etter- og videreutdanning, og øke tilgjengeligheten av tilbudene gjennom helt eller delvis digitale undervisningsformer.

NMH har over tid hatt en økning i studenttallet med om lag 60 %. I tillegg er aktiviteten økt gjennom stipendiatstillinger og eksternfinansiert virksomhet, og ventes å øke ytterligere på disse områdene de nærmeste årene. Det er derfor nødvendig å få på plass en tilfredsstillende arealløsning for framtida. I tillegg til at antall studenter og ansatte har økt, handler arealbehovet også om at produksjonsformene i musikklivet har endret seg og skapt nye behov som ikke er tilfredsstillende dekket i dagens lokaler.