Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Klima- og bærekraftspolitikk ved Norges musikkhøgskole

Klima- og bærekraftpolitikken tar for seg mål og tiltak i årene 2022-2025. Tiltakene er utarbeidet av prosjektgruppen Grønt NMH og er forankret i høyskolens ledelse.

Sist redigert: 16.03.22

Innledning

I sammenheng med NMHs miljøfyrtårnsertifisering vil man i denne overordnede politikken trekke frem mål og tiltak for perioden 2022 til 2025. I lys av nasjonale utslippsmål og krav til sektoren må miljøspørsmålet også bli en styrende faktor for virksomheten ved NMH.

NMHs virksomhet medfører utslipp og påvirker miljøet negativt, blant annet når det gjelder reiser og transport, innkjøp og avfall. Smartere og bedre planlagt reisevirksomhet, og reduksjon av utslipp knyttet til disse aktivitetene er derfor trukket frem som mål i denne politikken frem mot 2025.

Klima- og bærekraftpolitikken tar for seg utvalgte målsetninger og tiltak i årene 2022-2025. Tiltakene som er i fokus for miljøarbeidet frem mot 2025 er utarbeidet av prosjektgruppen Grønt NMH og er forankret i høyskolens ledelse. Gjennom et systematisk miljøarbeid og et formelt miljøledelsessystem vil NMH arbeide for å nå målsetningene under. I tillegg til en overordnet politikk for klima og bærekraft vil også dokumenter som blant annet egen reisepolicy, innkjøpsveiledere og ulike handlingsplaner være sentrale. Det opprettes også en egen arbeidsgruppe og referansegruppe som tar over arbeidet etter prosjektgruppen.

Siden dette er første gang NMH utarbeider en klima- og bærekraftpolitikk er målsetningene ment å skape en grunnlinje for arbeidet videre etter 2025. Dette er et dynamisk dokument som kan revideres årlig etter man setter nye målsetninger og gjennomfører risikovurderinger. Politikken er også utarbeidet i en tid preget av koronapandemien og det er utfordrende å forutse hvordan og i hvilken grad virksomheten skal justere arbeidsmåter, reisevaner og aktiviteter. Det nye normalåret i en post-koronaverden er ikke etablert og målsetninger og tidshorisont må forstås ut fra dette perspektivet.

NMH som pådriver for miljø- og klimatiltak

NMH er i en unik posisjon til å gå foran og vise at miljøarbeidet også må foregå i kultursektoren og i musikkutdanningen. NMH utdanner fremtidens rollemodeller innenfor flere felt og gjennom et synlig og målrettet miljø- og klimafokus signaliserer man at miljøaspektet bør følge studentene ut i arbeidslivet. Studentmassen ved NMH er en viktig intern pådriver og en premissleverandør for det pågående miljøarbeidet. Gjennom studentdeltagelse i prosjektgruppen Grønt NMH har man en kanal for studentstemmen.

Nasjonale mål og forventninger til UH-sektoren

Norge har et lovfestet mål om reduksjon i 2030 av klimagasser på minst 50 og opp mot 55 prosent målt mot referanseåret 1990. For NMH kommer det også tydelige krav fra Kunnskapsdepartementet gjennom tildelingsbrevet hvor man skal rapportere og synliggjøre hvordan virksomheten bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål. Også universitets- og høyskoleloven gir et tydelig mandat gjennom formålsparagrafen hvor et av formålene til institusjonene skal være å «bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling».

Mål for miljøarbeidet ved NMH 2022-2025