Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

FoU-strategi 2025

Denne strategien fastsetter NMHs mål og ambisjoner for hvordan FoU-arbeidet skal utvikles fram mot 2025. FoU-begrepet omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning samt fagligpedagogisk utviklingsarbeid.

Kunst og vitenskap – den strategiske sammenhengen

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), vitenskapelig forskning samt faglig-pedagogisk utviklingsarbeid inngår i den faglige kjernen av NMHs virksomhet, og er på den måten en selvskreven og integrert del av NMHs liv og arbeid. Forskning- og utviklingsarbeid (FoU) ved NMH favner bredt og dekker områder som typisk er representert i musikkutdanninger over hele verden. Det er NMHs fremtredende og anerkjente fagpersoner som gjennom sitt arbeid posisjonerer NMH som en sentral internasjonal aktør i institusjonens aktuelle fagfelt.

Samspillet mellom kunst og vitenskap er ikke bare en sentral egenskap ved denne strategien, men en overordnet målsetning for hele institusjonen som formulert i hovedstrategien, I samspill - 2025. I møtet mellom kunst og vitenskap utfordres og utvides vår kunnskap og innsikt om musikk som kunstform og uttrykksform.

Denne strategien skal bidra til å styrke samspillet mellom fagmiljøer og studenter. Dette vil, foruten å hjelpe studentene når de skal skape sin egen profesjonelle fremtid, også bidra til videreutvikling av høyere musikkutdanning og kunstfeltet i sin helhet.

Strategien definerer fem mål med tilhørende ambisjoner innenfor fem områder, der målene strekker seg til 2025, mens ambisjonene beskriver delmål for perioden 2019-2022:

  1. Organisasjon
  2. Ressurser og finansiering
  3. Rekruttering og kompetanseutvikling
  4. Nettverksbygging og internasjonalisering
  5. Kommunikasjon og formidling

Strategien skal fremme NMH som en visjonær og nysgjerrig FoU- og utdanningsinstitusjon, og den skal fremme dialog og samhandling mellom og innenfor musikkhøgskolens fagområder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Darla Crispin, viserektor for FoU