Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

IKT-strategi 2016–2018

IKT-strategien for Musikkhøgskolen ble vedtatt februar 2016.

Innledning

IKT spiller en betydelig rolle på NMH, som verktøy i undervisning, forskning og formidling – og i kommunikasjon, dokumentasjon og rapportering. Det brukes betydelig økonomiske og menneskelige ressurser på området.

Denne IKT-strategien vil være avgjørende for at ressursene blir benyttet på en hensiktsmessig måte. Samtidig blir den et viktig verktøy for IT-drift og en del nærliggende områder, for å skulle prioritere og ta riktige veivalg de neste årene.

Den er primært basert på tilbakemeldinger gitt i møter og intervjuer med utvalg, ledere og en del enkeltpersoner. Tilbakemeldingene er deretter strukturert i fire hovedområder – som hver har sitt hovedmål og sine ambisjoner.

Det er gjennomgående underforstått at ambisjonene gjelder på områder hvor de gir mening, hvor det er mulig og hvor de har en hensikt.

Strategien er i tråd med «I samspill – Strategi 2025», og inneholder mål og ambisjoner som springer ut fra NMHs overordnede strategi.

Strategien må ta hensyn til eksterne rammebetingelser og Regjeringen legger en del føringer i sin IKT-politikk. Den skal blant annet fremme forenkling, effektivisering, innovasjon og verdiskaping. Den inneholder også egne temaer som digital agenda, digital deltakelse og kompetanse, og digitaliseringen i offentlig sektor. Ved siden av den offentlige IKT-politikken, setter også Uninett og andre aktører i UH-sektoren noen rammer som vi må forholde oss til.

Videre har vi noen interne rammebetingelser som bemanning, kompetanse og økonomi. Informasjonssikkerhet og resultatet fra risiko- og sårbarhetsanalyser kan i enkelte sammenhenger begrense tilgang, fleksibilitet, brukervennlighet og mobilitet. Man kan også møte teknologiske begrensninger. Ikke minst må en strategi på området være realistisk, slik at målene er oppnåelige.