Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Kilder til ekstern finansiering

Dette må du tenke på når du søker om ekstern finansiering av din FoU.

Før du starter

Har du planer om å utvikle FoU-prosjekter og søknader som kan lede fram til ekstern finansiering, må du tidlig gjøre faglig ledelse og viserektor for FoU kjent med planene dine. Enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte (FUP) har administrativt ansvar for søknadsprosessen, og bistår blant annet med råd om prosessen hos ekstern finansieringskilde, prosjektøkonomi og budsjettering.

Den interne prosessen i arbeidet med søknader vil variere i forhold til innretningen på tilskuddsadministrasjonen til de ulike eksterne finansieringskildene. Et oppstartsmøte med de involverte bør finne sted tidlig i prosessen for å avklare oppgave- og rollefordelingen.

Mange involverte – beregn god tid

Viserektor for forskning, senterledere, aktuelle fagseksjonsledere, FoU-administrasjonen og økonomiseksjonen vil på ulike måter bidra i arbeidet med å utvikle prosjektsøknader. Der er derfor viktig å beregne god tid! Dette gjelder spesielt i de tilfeller der NMH er prosjekteier, men er også viktig i de tilfeller der ansatte ved NMH bidra i eksterne prosjekter eid av andre institusjoner.

Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom prosjektets faglige ledelse/prosjektleder og FoU-administrasjonen. Det er også helt avgjørende at det tidlig i utviklingsarbeidet avsettes tilstrekkelig tid til å arbeide med søknaden, slik at forhold som berører økonomiske hensyn, faglige ressurser, teknisk/administrativ støtte og godkjenning av NMHs ledelse kvalitetssikres og blir ivaretatt på best mulig måte.

Viktige momenter under prosjektplanlegging

Finansieringskilder

Under finner du en oversikt over ulike kilder til finansiering.

Spesielt ved utvikling av prosjekter/søknader til DIKU/PKU

Kontakt