For ansatte
No En
Søk

Statsbygg foreslår nybygg

Dette er konsept 2A med nybygg, som Statsbygg anbefaler i konseptvalgutredningen.

Hvilken løsning er best for NMH? Påbygg, nybygg eller bruk av andre bygg?

Statsbygg er ferdig med sin konseptvalgutredning. Etter å ha undersøkt fire alternative konsepter, har de landet på at et nybygg på 7900 kvm er den beste løsningen for NMH.

– Konsept 2A gir mest nytte for investerte midler og anbefales som den beste løsningen, skriver Statsbygg i et brev til Kunnskapsdepartementet. Dette er en vurdering som NMH stiller seg bak.

Alternativene

  1. Konsept 1: NMH beholder eksisterende lokaler og gjennomfører tiltak for bedret funksjonalitet, i tillegg til en arealutvidelse gjennom påbygg av en administrasjonsavdeling på toppen av 2. hus og ombygging av eksisterende administrasjonslokaler til musikkformål. Alternativet anses å være et minimumsalternativ som gir noe økt kapasitet på rom til undervisning, men ingen økt kapasitet knyttet til øvrige rombehov.
  2. Konsept 2A: Et nybygg som dekker det identifiserte tilleggsbehovet for areal. Nybygget er estimert til 7 900 kvm, og det forutsettes i alternativanalysen å være innenfor 0–15 minutters gangavstand fra dagens NMH. Nybygget vil dekke det identifiserte tilleggsbehovet for lydisolerte og akustiske rom som små og store øvingsrom, undervisningsrom, lærerrom og formidlingsrom. Det inkluderer økte arealer for sosiale soner og støttearealer, samt erstatning for kontorarbeidsplassene som i dag leies eksternt.
  3. Konsept 2B: I stor grad likt som K2A, men størrelsen på nybygget reduseres med 900 kvm BTA, ettersom det forutsetter omdisponering og ny bruk av noen av dagens lærerrom. Dette er gjort for å se på muligheter knyttet til ytterligere effektivisering, og det fører til at store deler av det identifiserte behovet dekkes. Men det forutsetter at utøverlærere som hovedregel vi ha tilgang til lydisolerte rom bare i selve undervisningstiden og at de tilbringer resten av arbeidstiden på felleskontor. Statsbygg kaller dette en skrivebordøvelse, og anbefaler ikke konseptet.
  4. Konsept 3: NMH overtar et eksisterende bygg i nærheten, for eksempel Chateau Neuf, som har blitt vurdert som en mulig løsning. Bygget har et stort vedlikeholdsetterslep og ombygging er vurdert som nødvendig for å kunne tilpasse lokalene til et funksjonelt undervisningsbygg. Omfanget av tiltak er forsøkt holdt på et nøkternt nivå, og det betyr at enkelte av rommene vil ha en mindre optimal innretning enn i et nybygg. Det vurderes som positivt at lokaliseringen er like ved NMHs to nåværende bygg. Imidlertid er kostnadene ved dette konseptet større enn de øvrige konseptene, samtidig som det dekker behovet i mindre grad enn konsept 2A.

Når kan vi få et nybygg

Det er estimert at et nybygg vil kunne stå ferdig i 2029, men det avhenger av hvor raskt Regjeringen gjør nødvendige avklaringer.

Kunnskapsdepartementet har nå sendt saken videre til Finansdepartementet for å få satt i gang en ekstern kvalitetssikring av Statsbyggs utredning, noe som er påkrevet ved såpass store byggeprosjekter. Rapport fra kvalitetssikringen skal etter planen være klar midt i november. Etter dette blir det opp til regjeringen å ta stilling til videre framdrift.

Artikler relevante