Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Forslag til nye normer for vekting

Forslaget er sendt ut på høring til fagseksjoner og fagforeninger med høringsfrist 19. april.

Studieutvalget vedtok å gjennomgå NMHs normer for vekting for å få et mer rettferdig system for tildeling av arbeidstid til undervisning og fagadministrative oppgaver. Forslaget skal sikre at tildelingen av arbeidstid gjenspeiler den virkeligheten og de behovene vi har i forbindelse med undervisningsvirksomheten.

Bakgrunnen for revisjonen er todelt:

  • Opprydding: Det har over tid utviklet seg skjevheter og presedenser, som blant annet gjør at tilsynelatende lik undervisning er vektet ulikt. Dette gjør det utfordrende å sikre en konsekvent og rettferdig bruk av vekting som virkemiddel for å beregne arbeidstimer.
  • Allokere ressurser: Det er behov for å kunne fordele ressurser til oppgaver som i dag ikke er nok tilgodesett.

Prosess og veien videre

Arbeidet med gjennomgangen kom for alvor i gang høsten 2020. Siden da har det vært avholdt møter med seksjonslederne og studiesjefen, prorektor for utdanning og studieadministrasjonen, og med fagforeningene. Saken skal drøftes i samarbeidsutvalget 28. april, før den skal endelig behandles av Studieutvalget 6. mai. Målet er å implementere de vedtatte endringene fra studieåret 2021/2022.

Høringsspørsmål

Studieutvalget ønsker at høringsinstansene gir tilbakemelding på forslaget som helhet og svarer spesielt på følgende spørsmål:

  1. Framstår forslaget om nye vektingskategorier i sin helhet som tydelig, konsekvent og rettferdig?
  2. I det nye settet med vektingskategorier er det foreslått å introdusere en konsekvent bruk av vekting 1 (medgått tid), og å fjerne vekting 5. Er dette er fornuftige grep, sett i lys av systemet som helhet?
  3. I kapittel 5. beskriver vi forslag til områder som vi mener bør tilgodeses med ekstra ressurser på ansattes arbeidsplaner. Vi ønsker tilbakemelding på om forslaget er dekkende eller om det er andre oppgaver som også bør inngå.

Mer detaljer

Du kan se beskrivelse av de ulike vektingskategoriene, lese mer om hvilke emner som har hvilken vekting, arbeidsoppgaver som bør tildeles arbeidstid og konsekvenser for ansatte og fagmiljøer i høringsbrevet og emnekatalogen, som er lenket til denne artikkelen.

Hvordan bli involvert?

Du kan involvere deg i høringsprosessen gjennom fagseksjonene og fagforeningene dine.

Artikler relevante