Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Strategi: Musikkhøgskolens posisjon og status

Ordsky med svar på spørsmålet: Nevn ett/flere ord som kjennetegner deg som kollega/medarbeider/leder på NMH? De største ordene er positiv, engasjert og inkluderende.

Utdraget under er fra rapport laget av Kjetil Solvik i februar 2024. Nøkkeltallene er samlet inn som et av grunnlagene for arbeidet med ny strategi fra 2025, for å illustrere NMHs status og posisjon.

Mer informasjon finner du på nettsiden for strategiarbeidet. Følg med – og engasjer deg!

Strategiprosessen på NMH

Informasjonen er presentert uten nærmere vurderinger, stort sett, men med korte, forklarende tillegg. Tallmaterialet er i hovedsak hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning, fra årlig Tilstandsrapport for høyere utdanning utgitt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, samt noen internasjonale rankinger. Informasjonen i rapporten er sortert etter tre akser, og danner et av grunnlagene for det videre arbeidet med NMHs nye strategi fra 2025.

 • NMH som utdanningsinstitusjon i det nasjonale perspektivet
 • NMH som musikkutdanningsinstitusjon i det nasjonale perspektivet
 • NMH som musikkutdanningsinstitusjon i det internasjonale perspektivet

Hvordan ser Kunnskapsdepartementet på NMH?

Kunnskapsdepartementet har styringsdialog med NMH og alle andre statlige utdanningsinstitusjoner hvert år. Grunnlagsdata for dialogen er blant annet tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), hvor det finnes oversikter over «styringsindikatorer». Indikatorene bruker departementet i styringen av universitets- og høgskolesektoren. For NMH er indikatorer og tall fra de siste 10 årene oppgitt i hovedrapporten fra Solvik (se lenke). DBH inneholder sammenligningstall og gjennomsnittet for NMH og andre institusjonene i sektoren.

Styringsindikatorene omfatter blant annet andelen studenter på masterutdanning eller ph.d. som gjennomfører på normert tid, hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten på lærestedet, utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+, de ansattes faglige tidsbruk, og mye mer.

Tilbakemeldingen fra departementet til NMH i 2023 var at NMH

«leverer gode resultater, særlig innen utdanningskvalitet og studenttrivsel, noe som gjenspeiler seg i meget god gjennomstrømning på både bachelor- og masterstudiene. Departementet ser at høyskolen fortsatt har blant de mest fornøyde studentene, til tross for at NMHs utdanningsportefølje ble særlig preget av restriksjonene under pandemien.

I 2022 fikk NMH tilbakemelding om å jobbe ytterligere med å styrke forskningsaktiviteten og å øke ekstern finansiering. Vi ser at høyskolen både har økt andelen EU-midler per faglig ansatt betraktelig, samt økt bidragene fra Norges forskningsråd per faglig årsverk. NMH har i perioden fra 2019 til 2022 jobbet godt med de ulike punktene i utviklingsavtalen og gir en godt strukturert sluttrapportering på avtalen i årsrapporten for 2022.»

Norges musikkhøgskole leverer gode resultater, særlig innen utdanningskvalitet og studenttrivsel.

Kunnskapsdepartementet i styringsdialogen i 2023

Hvordan ser Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga på NMH?

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har en tilsynsrolle for høyere utdanning i Norge. For NMHs vedkommende har NOKUTs tilsyn utelukkende omfattet tilsyn med arbeidet med utdanningskvalitet, et tilsyn som gjennomføres med noen års mellomrom. Også NOKUT har et standardsett med indikatorer, og i Solviks rapport fra februar 2024 er sammenlignbare tall fra 2022 og 2023 med andre institusjoner satt opp i tabeller (se lenke over).

NMH meldte seg frivillig til å delta i den første evalueringsrunden da slike tilsyn ble innført i 2004. Høgskolen var også frivillig med i første evalueringsrunde etter nye kriterier og ny metodikk i 2017/18, og dette er også den siste evalueringsrunden for NMHs vedkommende.

Priser og konkurranser

NMH har bemerket seg i konkurranser om utdanningskvalitetspris, og i ordningen med Senter for fremragende utdanning (SFU):

Begge ordningene ble overført fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ordningen med SFU er nedlagt fra 2024.

Takk for strategisk kick-off

Fellesdagen 4. januar markerte starten på arbeidet med å utvikle ny strategi for Musikkhøgskolen. Den vil erstatte «I samspill» som går fram til 2025.

Takk for strategisk kick-off

NMHs rolle i det nasjonale (musikk)utdanningsbildet 1993–2023

I 1993 var NMH en av sju statlige, selvstendige musikkutdanningsinstitusjoner, og den klart største av disse. Musikkhøgskolen var nesten like stor som de andre seks til sammen.

30 år etter et NMH er den eneste statlige, selvstendige musikkutdanningsinstitusjonen som er igjen. I rapporten fra Solvik (se lenke), er det flere slike sammenstillinger som angår NMHs status i dag sammenlignet med 1993.

Andre institusjoner og NMHs studenttall av totalen i Norge

Utviklingen i antall musikkutdanningsinstitusjoner var merkbar ved at den privat drevne Barratt Due (BDM) var eneste musikkutdanningsinstitusjon i tillegg til NMH i 1993. I dag tilbys utøvende/skapende musikkutdanning ved sju statlige institusjoner (UiT, NTNU, UiB, UiS, UiA, KHiO, og USN) samt ved fem 5 private institusjoner (BDM, HK, AH, NLA-Høyskolen, og LIMPI).

For kunstfeltets del har altså de øvrige statlige musikkutdanningene blitt universitetsutdanninger tilknyttet universitetene, og vi har fått kunsthøyskolene i Oslo og Bergen.

NMH studentmåltall, inkludert Østlandets musikkonservatorium, utgjorde i 3,0 % av alle utdanningsinstitusjoner for 30 år siden. I dag har NMH 2,9 % av studenttallet ved alle utdanningsinstitusjoner i landet.

Generelle trekk i sektoren

Private institusjoner utgjorde 8 % av studenttallet totalt i Norge i 1993, mens det hadde doblet seg til 16 % i 2023. Det var 127 statlige utdanningsinstitusjoner, samt 17 private institusjoner i 1993. Etter høyskolereformen i 1994 og strukturreformen fra 2015, er det nå 21 statlige utdanningsinstitusjoner, i tillegg til 15 private institusjoner. Disse og flere andre generelle utviklingstrekk omtalt i rapporten viser at institusjonslandskapet har endret seg ganske dramatisk i Norge i et trettiårs-perspektiv.

Det er vanskelig å beregne tall tidligere enn 2003. For å å få et rimelig korrekt og sammenlignbart bilde av utviklingen fra 2003 til 2023 ser derfor rapporten på de studentmål-tallene som finnes for utøvende og skapende musikkutdanning. Tilgrensende fagområder som musikkterapiutdanning og masterutdanning i musikkpedagogikk ved NMH er regnet med. Det er vanskelig å gjøre mer presise avgrensninger, og flere andre utdanninger som musikkpedagogiske utdanninger med et visst innslag av utøving ved enkelte andre institusjoner kunne vært med, men er utelatt her.

Som oversikten viser, hadde NMH 38 % av musikkstudentene i 2003, men det i 2023 var sunket til 29 %. Studenttall i 2003-tall i parentes, etterfulgt av tallet for 2023:

 • NMH: (500) 745
 • UiB – Griegakademiet (inkl. Sandane): (165) 260
 • NTNU – Institutt for musikk: (170) 220
 • UiT – Musikkonservatoriet: (115) 90
 • UiS: (105) 183
 • UiA: (165) 350
 • KHiO – operahøgskolen: (10) 20
 • USN – folkemusikk: (25) 35
 • BDM: (70) 50
 • Høyskolen Kristiania: (0) 375
 • NLA Høyskolen (tidl. Staffeldtsgate): (0) 135
 • Ansgar høyskole: (0) 70
 • LIMPI: (0) 48

Studenttall lagt sammen: (1325) 2581. NMHs andel av studenttallet i 2003, kontra 2023: (38 %) 29 %.

Rapporten (se lenke over), fortsetter å vise utviklingen i faglig profil, den sjangermessige dreiningen mot et større antall studenter på såkalte «rytmiske sjangere», veksten på masternivå og utviklingen av helt nye utdanningstilbud innen høyere musikkutdanning.

NMH hadde 38 % av musikkstudentene i 2003, mens det i 2023 var sunket til 29 %.

Rapport om NMHs posisjon og status februar 2024, Kjetil Solvik ved NMH

NMH i et internasjonalt musikkutdanningsperspektiv

Det finnes ikke sikker statistisk informasjon som kan si noe hvordan NMH framstår som musikkutdanningsinstitusjon internasjonalt. De dataene som finnes kommer fra litt spredte informasjonskilder.

QS World University Rankings (QS)

QS – «Quacquarelli Symonds Limited» - er et analyse- og tjenesteleverandørselskap basert i London med virksomhet over hele verden. Det finnes flere slike internasjonale rankinger som primært er relevante for store breddeuniversiteter, men QS ranker også områder som «Performing Arts». Her har NMH utviklet seg svært godt de senere årene (nmh.no):

 • 2020: 29. plass
 • 2021: 8. plass
 • 2022: 8. plass
 • 2023: 9. plass.

Av de åtte institusjonene som er rangert over NMH i 2023, er to av dem amerikanske (Juillard og Curtis), mens seks er europeiske (fire britiske, samt Paris og Wien). NMH har samarbeidsavtaler med alle de seks europeiske, og to av disse igjen inngår i IN.TUNE-samarbeidet (nmh.no).

Totalt er fire av de åtte IN.TUNE-institusjonene representert i QS-rankingen slik i 2023:

 • 2. plass: Paris
 • 4. plass: Wien
 • 9. plass: Oslo
 • 25. plass: Helsinki

Andre nordiske institusjoner i QS-rankingen:

 • 14. plass: Det kgl. danske musikkonservatorium, København
 • 16. plass: Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • 25. plass: University of the Arts Helsinki
 • 51-100. plass: Det jyske musikkonservatorium, Aarhus og Aalborg
 • 101-120. plass: Kunsthøgskolen i Oslo

International Benchmarking Group (IBG)

NMH har i mange år vært med i International Benchmarking Group som har samlet og delt statistisk informasjon. Det er ikke mye av denne informasjonen som egner seg for umiddelbare sammenligninger, og datakvaliteten er generelt lav. IBG-tallene om andel utenlandske studenter er tatt med her. Fordi alle insitusjonene ikke har rapportert årlig, stammer tallene fra ulike år:

 • Haute Ecole de Musique de Genève: Ca. 80 %
 • Yong Siew Toh Conservatory, Singapore: Ca. 70 %
 • Koninklijk Conservatorium, Den Haag: Ca. 66 %
 • Universität für Musik und darstellende Kunst Graz: Ca. 53 %
 • New England Conservatory, Boston: Ca. 41 %
 • Royal Northern College of Music, Manchester: Ca. 33 %
 • Schulich School of Music, Montreal: Ca. 25 %
 • NMH: Ca. 24 %
 • Sydney Conservatorium: Ca. 9 %
 • Mahidol College of Music, Bangkok: Ca. 7 %

Andre momenter om bevilgninger, studentbetaling med mer

Rapporten går videre i å beskrive fordeling av samlede inntekter mellom statlig bevilgning, studentbetaling og andre inntekter ved IBG-institusjonene, hvilke institusjoner som oppgir å ha et eget pre-college-/talentutviklingstilbud, og hvilke IBG-institusjoner som oppgir å ha et eget kontor for formidling av betalte studentoppdrag for eksterne oppdragsgivere.

Offisiell norsk statistikk om internasjonalisering, utveksling og NMH

Utenlandske studenter ved NMH

Det er relativt få indikatorer i norsk utdanningsstatistikk om internasjonale forhold. Det som inngår i den offisielle statistikken er antall utenlandske studenter, og utveksling i utvekslingsavtaler - inn- og utreisende. Antallet utenlandske studenter ved NMH har økt betydelig over de siste 20 årene, og er i dag på over 28 %. Målt på denne måten er NMH en av de mest internasjonale norske utdanningsinstitusjonene. Gjennomsnittstallet for alle norske universiteter og høyskoler er 8,0 %.

Utenlandske studenter ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge

De statlige institusjonene som har høyest andel (over gjennomsnittet) utenlandske studenter er

 • Kunsthøgskolen i Oslo: 32,0 %
 • Norges musikkhøgskole: 28,2 %
 • Samisk høgskole: 23,1 %
 • Norges handelshøyskole: 14,6 %
 • Universitetet i Oslo: 14,0 %
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 13,6 %
 • Universitetet i Stavanger: 11,5 %
 • Universitetet i Bergen: 10,9 %
 • Norges idrettshøgskole: 10,5 %
 • NTNU: 9,4 %
 • Universitetet i Tromsø: 8,1 %

Utveksling

Når det gjelder utveksling, skilles det på utveksling innenfor ERASMUS+ og utveksling totalt. I rapporten finnes det tabeller over prosentandelen av studentene på utveksling hvert år for NMH, sammenlignet med gjennomsnittet for de statlige institusjonene. Der finnes det også statistikk for prosentandelen av uteksaminerte kandidater som har fullført utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet.

NMH har for de fleste årene litt bedre tall for utveksling enn gjennomsnittet av norske institusjoner. Imidlertid er det en særegenhet ved musikkutdanning at mange studenter velger å gjennomføre "lang utveksling" ved å gjennomføre hele bachelorstudiet i ett land, og hele masterstudiet i et annet land. Dette gjelder både norske og utenlandske studenter, og man finner for eksempel mange norske studenter med en utenlandsk bachelorgrad og en norsk mastergrad, eller omvendt. Det hender også at noen musikkstudenter gjennomfører første del av et bachelorstudium i ett land og andre del i et annet land. Denne typen utveksling eller internasjonalisering fanges ikke opp i statistikken.

I 2021 gjort en undersøkelse av kandidater fra to kull fra de utøvende bachelorstudiene, og to kull fra de utøvende masterstudiene. Disse studiene er de som generelt har høyest grad av utveksling/ internasjonalisering fra før, så tallene er ikke representative for NMH som helhet, men studiene omfatter mer enn halvparten av NMHs totale studenttall. Gjennomgangen viste at 52 % av NMH-kandidatene i utvalget hadde gjennomført høyere musikkutdanning av minst et halvt års omfang - utveksling inkludert - i et annet land enn Norge. Om vi også tar med de som har gjennomført videregående skole i et annet land enn Norge, men hele musikkutdanningen ved NMH, så øker prosentandelen med slik internasjonal erfaring til 60,5 % av de fire kullene som ble undersøkt.

Andre momenter med internasjonalisering

Rapporten går videre med å se på internasjonalisering ved hvordan NMH forholder seg til norske borgere med innvandrerbakgrunn.

Andre forhold ved NMHs posisjon og status

I rapporten går det fram hvordan NMH kan ses på i et et nasjonalt kunstutdanningsperspektiv, NMH som FoU-institusjon, rekruttering til NMHs utdanninger, og noen flere nøkkeltall fra DBH og de årlige tilstandsrapportene.

Artikler relevante