Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Valg 2021: Rektorkandidat Lisbeth Wathne Svinø svarer

Lisbeth står foran en tredør, ikledd en kåpe med pelskrage, og smiler lett mot kameraet.

Lisbeth Wathne Svinø og Julius Pranevicius stiller til valg som rektor og prorektor. Hva står de for?

Hva er de tre viktigste sakene dere vil jobbe med framover?

 1. Et stimulerende lærings- og arbeidsmiljø er fundamentalt for at NMH skal kunne være et attraktivt sted for studier og jobb. Vi skal utvikle møteplasser for å sikre økt samhandling, og ha en åpenhetskultur som skaper nysgjerrighet og lav terskel for utprøving av nye ting. Det skal være god informasjonsflyt og transparente beslutningsprosesser, slik at ansatte og studenter føler eierskap og tilhørighet. God faglig ledelse er en forutsetning og et godt psykososialt klima er grunnleggende. Involvering + inkludering skal i førersetet, kompetanseutvikling skal på kartet, og vi skal forsterke arbeidet med campusutviklingen. Et grønt NMH skal bidra til en bærekraftig musikkbransje.
 2. En sterk, samlet og velfungerende organisasjon er viktig for å tilby utdanning og forskning av høy kvalitet. Helhetlig og langsiktig arbeid skal bidra til å omsette bevilgningene til god undervisning og forskning på en effektiv måte. Ledelsen skal være tilstedeværende og lyttende, på en måte som bidrar til medvirkning og medbestemmelse. Trivsel skal bygges, og vi skal jobbe for trygge og motiverende arbeidsvilkår.
 3. Faget skal i sentrum og vi skal fremsnakke musikken og kunsten i og utenfor NMH. Fremragende undervisning og kvalitet i studiene er essensielt, og temaet musikerhelse viktig inn i dette. Formidling skal i større grad inn i undervisning og forskning, og vi skal videreutvikle + styrke kunstnerisk og vitenskapelig FoU. Det skal motiveres til merittering, opprykk og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid.

Hva betyr mangfold på Musikkhøgskolen?

Forskjellighet bidrar til at vi utfyller hverandre. Høy grad av mangfold og likestilling bidrar til mer innovasjon, kreativitet og bedre problemløsning; bærebjelker for en sterk institusjon. Uavhengig av kjønn, etnisitet eller kulturell tilhørighet, religion, funksjonshemming eller seksuell legning, så skal NMH være en god studie- og arbeidsplass for alle.

Mangfold betyr at

 • ledelsen støtter og oppmuntrer utvalget for mangfold og likestilling, ved aktivt samarbeid om tematikken for synliggjøring på ulike arenaer
 • vi har en langsiktig plan for hvordan NMH ivaretar ulike behov
 • vi rekrutterer slik at vi har en så mangfoldig representasjon som mulig ved samtlige studieprogrammer. Et arbeid som gjennomføres i samarbeid med bl.a. talentsatsning og andre kunstutdanningsinstitusjoner
 • alle som jobber på NMH har lik mulighet for karriere. Uavhengig av om oppgavene hører inn under kunstnerisk, administrativt eller vitenskapelig arbeid
 • vi har trygge og forutsigbare arbeidsvilkår for alle. Majoriteten av medarbeidere med kunstnerisk kompetanse har faste stillinger, slik som de fleste andre ansatte ved NMH
 • lønns- og personalpolitikken er gjennomtenkt, for å sikre bred rekruttering til stillinger ved institusjonen
 • vi bidrar til styrking av anseelsen til kunstnerisk kompetanse i samfunnet, slik at unge velger musikk som en trygg karrierevei
 • vi arbeider med sjangerspesifikke utfordringer for å sikre jevn kjønnsbalanse innen ulike fagområder og studieretninger, og i jury- og sensorarbeid

Hvilken profil bør NMH ha når musikklivet stadig endrer seg?

Endringer gjør at NMH skal

 • ha en profil som aktiv medskaper av morgendagen, og som pådriver for musikknasjonen Norge med arbeid preget av høy kvalitet, faglig fornyelse og samfunnsrelevans
 • ha et relevant og fremtidsrettet studietilbud med sterk sammenheng mellom studier og fremtidig yrkesliv slik at studentene utrustes med det de trenger
 • være dimensjonert i samsvar med samfunnsbehov
 • ha en ryddig, forutsigbar økonomi, en nødvendighet for å kvalitetssikre skolens faglige profil og ønskede aktivitetsnivå
 • sikre livslang læring innen musikkfag, ved utvikling av flere målrettede tilbud innen EVU
 • sikre fremtidig rekruttering og mangfoldig representasjon ved samtlige studieprogrammer ved å samarbeide med talentsatsning og andre kunstneriske UH
 • utvikle digital kompetanse og en solid digital infrastruktur med egnede løsninger, samtidig som forholdet til digitalisering er reflektert og nyansert
 • utvikle en grønn profil som starten på vårt bidrag inn mot et robust og bærekraftig musikkfelt. NMH skal lede an i arbeidet for en musikkbransje som setter søkelys på mangfold og likestilling
 • skal fremsnakke musikk i kulturpolitiske sammenhenger for å bidra til gode rammevilkår for bransjen
 • samarbeide med flere utdanningsinstitusjoner innen kunstfag for å bidra til økt tverrkunstnerisk kompetanse
 • formidle til ulike målgrupper på eksisterende og nye plattformer
 • satse på fornyelse av skolens faglige profil gjennom kompetanseutvikling og FoU, samtidig som vi ivaretar tradisjoner

Det kjennes også godt å kunne bidra inn mot en institusjon som betyr mye for meg personlig.

Lisbeth Wathne Svinø
Lisbeth Wathne Svinø smilende i beige vinterkåpe med pelskrage foran en mørkegrønn hekk med snø på

Lisbeth om ledelse og hvorfor hun stiller som rektorkandidat

Julius Pranevicius med grått skjerf tatt utenfor NMH en kald klar vinderdag

Julius om hans ambisjoner som prorektor

Jeg er spesielt opptatt av tre områder: hovedinstrumentundervisning, kunstnerisk og pedagogisk FoU og musikerhelse. Dette er tematikker jeg har stor innsikt i, grunnet direkte tilknytning til min virksomhet som instrumentallærer. For å styrke og videreutvikle disse feltene, vil jeg samarbeide med kollegaer og studenter. Områdene er komplekse og overlappende på flere plan, og jeg ønsker å bidra til felles forståelse for videreutviklingsmetoder så vi kan sikre best mulig kvalitet i studietilbudet.

Grunnen til at jeg reiste fra Litauen til Norge, var rett og slett Frøydis Ree Wekre.

Julius Pranevicius
Julius Pranevicius smilende med frakk og skjerf foran en betongvegg

Hvilken musikk lytter dere til i all hemmelighet?

Lisbeth: – Det er nok en låt jeg bruker på slutten av tøffe treningsøkter og for å motivere meg til tempo opp bratte bakker. Svensk MGP-låt fra i 2020: «Move» med The Mamas. Tre flotte gospelstemmer og full trøkk!

Julius: – I tillegg til min nerdete interesse for store horn-ensembler, har jeg hørt på «Wrecking ball» med Miley Cyrus et par ganger, for å si det sånt.

Informasjonsside om valget

På informasjonssiden kan du lese om hvordan valget foregår, hvilke regler som gjelder, hvem som organiserer, og så videre.

Les om valget 2021 på NMH

Artikler relevante