Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

NMH-studentene er supermotiverte, men bruker lite digitale verktøy i undervisningen

Person med turkis cello-kasse går på brostein. Bakfra. Vi ser ikke hodet til personen.

Resultatene fra studiebarometeret 2022 viser at NMH skårer høyt, og ligger over landsgjennomsnittet, på de fleste områder.

NMH-studentene er fortsatt tilfreds med studieprogrammene de går på med en gjennomsnittskår på 4,2 av 5 mulige. Det er det samme som året før, og 0,4 over det nasjonale gjennomsnittet.

Supermotiverte

Motivasjon er ett av enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest av studentene på NMH. «Jeg er motivert for studieinnsats» får 4,3 av 5 mulige. Det er 0,6 over det nasjonale gjennomsnittet, men også 0,3 over NMHs egne resultater for 2021.

Spørsmål om bruk og læringsutbytte av digitale verktøy i undervisningen får en lavere skår enn landsgjennomsnittet, mer om dette lenger ned.

Der NMH skårer høyt

Tilfredsheten er høy både når det gjelder undervisning, vurderingsformer, eget engasjement og faglig og sosialt miljø. Området undervisning får en skår på 4,1, og har gått litt ned sammenlignet med 2021 (-0,2). Studentene er mest fornøyd med at det krever forståelse og resonnement, at de må delta aktivt og at studiet motiverer til innsats.

Noen resultater på enkeltspørsmål om undervisning og tilbakemeldinger.

  • «De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende»: 4,1
  • «De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte»: 4,1
  • «Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt»: 4,3
  • «De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger»: 4,0
  • «Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger»: 3,9

Tilfredsheten er høy både når det gjelder undervisning, vurderingsformer, eget engasjement og faglig og sosialt miljø.

Fra Studiebarometeret 2022

Tilknytning til arbeidslivet

Noen av enkeltspørsmålene hvor vi avviker mest positivt sammenlignet med det nasjonale resultatet handler om tilknytning til arbeidslivet. På påstanden «Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere)» skårer NMH 4,0. Dette er 1,0 over det nasjonale gjennomsnittskåren, og 0,5 opp fra 2021. Det er det spørsmålet som er blitt mye bedre siden målingen i fjor – og her kan vi kanskje snakke om en effekt av at pandemien er over.

Påstanden «Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet» skårer 3,6. Det er også ganske høyt (0,9) over landsgjennomsnittet.

Samtidig er påstanden «Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere» det NMH får lavest skår på, 3,1, og noe høgskolen må jobbe med å forbedre framover.

Medvirkning

Studentene på NMH er mer fornøyd med innflytelsen på studiet enn den jevne student i Norge. Påstanden «Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet» skårer 3,8 – noe som 0,8 over det nasjonale gjennomsnittet.

Der NMH skårer midt på treet

Organisering av studiet får en lavere skår på 3,4, og det er det samme som landsgjennomsnittet. Likevel er studentene mer fornøyd med organiseringen enn de var i fjor, da det var ett av få punkter NMH skåret lavere enn landet forøvrig.

Studentene er også mer fornøyd med tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) enn de var i fjor. Skåren er i år på 3,0 mot 2,8 i 2021. Flere studenter er tilfreds med tilgjengeligheten og kvaliteten på informasjon om studieprogrammet enn ved forrige måling. Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet får en skår på 3,4 og kvaliteten på informasjon om studieprogrammet får en skår på 3,3 (mot 3,2 på begge påstander i 2021).

Digitale verktøy

På ett punkt skårer NMH-studentene jevnt over lavere enn landsgjennomsnittet, og det bruk og læringsutbytte av digitale verktøy i undervisningen. En del bruker læringsplattformer som Canvas (skår 2,2) av og til eller ofte, men skåren synker når de skal vurdere om de bidrar til god læring. Det er bedre på andre og mer spesialiserte verktøy som Sibelius. Ikke mange bruker Sibelius (skår 1,6), men flere av de som oppgir å bruke det, synes undervisning med bruk av verktøyet bidrar til god læring (skår 1,8).

NMH er i gang med å ruste opp kompetansen, blant annet med et team for teknologi i læring og undervisning (TIGER), som driver opplæring og veiledning.

Artikler relevante