Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Høring om ny studiedimensjonering

Hvilke studieprogram skal Musikkhøgskolen tilby i framtida? Og hvor mange studenter skal gå på de ulike studieprogrammene – eller få undervisning i ulike instrument?

Hvordan kan NMH fordele studieplassene vi har tilgjengelig på best mulig måte? Hvordan kan NMH både ivareta tradisjoner, være nyskapende, imøtekomme etterspørsel fra søkere og arbeidslivet, innfri forventinger fra bevilgende myndigheter og bidra til å forme framtidens musikkliv? Å få innspill på alt dette er formålet med høringsprosessen.

Antall studieplasser, etterspørsel og behov har endret seg gjennom flere år. Derfor er det på tide å revidere NMHs plan for dimensjonering av studievirksomheten. Det blir en høringsprosess i to runder, før ny plan endelig vedtas av styret i desember.

2. høringsrunde utsatt

På grunn av endringer i studietallet som følge av statsbudsjettet, er høringsrunde 2 utsatt til etter 17. november. Se oppdatert tidsplan lenger ned på siden.

Endringer siden sist

Dagens studiedimensjoneringsplan er fra 2011. Siden har vi fått pianostemmerutdanningen, økt kapasitet på PPU, opprettet et permanent tilbud på deltidsvarianten til master i musikkterapi, økt antall studenter på det frie kandidatstudiet (FRIKA) og opprettet et tilsvarende tilbud på master (FRIMA).

Variasjoner

På overordnet nivå opplever NMH svært gode søkertall, men det er store variasjoner mellom ulike studieprogram og instrumenter. Enkelte steder er ventelisten lang, mens andre har færre studenter enn det er kapasitet til å ta imot.

Etterspørsel alene skal ikke være førende for NMHs studiedimensjonering og studieportefølje. NMH skal være en viktig premissleverandør og bidragsyter i å utvikle framtidens musikkliv.

Fra høringsnotatet

Viktige spørsmål å ta stilling til

Studieutvalget er særlig interessert i å få innspill på disse spørsmålene:

  • Er det noen av dagens studietilbud hvor det er grunnlag for flere studenter?
  • Er det tydelig behov for studietilbud vi ikke dekker?
  • Er det studietilbud vi har i dag som bør reduseres eller legges ned?
  • Er det studietilbud som bør eller kan lyses ut annet hvert år?
  • Har du forslag til videreutdanninger eller kortere fleksible opplæringsløp som kan bidra til å dekket et utdanningsbehov for hele landet?
  • Ønsker du å kommentere eller gi innspill på andre forhold som er relevant for hvordan studieplasser fordeles?

Mangfold

Samtidig som NMH skal ivareta konservatorietradisjonen gjennom studietilbudet vårt, har vi en ambisjon om å øke mangfoldet i rekrutteringsgrunnlaget. For at dette ikke kun skal handle om å rekruttere andre befolkningsgrupper til den etablerte musikkulturen, må vi som institusjon være bevisst på hva vi skal kunne tilby nye grupper studenter med andre forutsetninger og forventninger enn dagens innretning reflekterer.

«YouTube-generasjonen» er på full fart inn i høyere musikkutdanning, med andre forventninger til hva en musikkutdanning skal være. NMH tiltrekker seg, gjennom blant annet FRIKA og FRIMA, også søkere som er representanter for musikktradisjoner fra andre steder i verden. De kommer med forventninger om et utdanningsmiljø der de kan finne noen å speile seg i og utvikle seg sammen med. De kommer også inn med andre forutsetninger for og ønsker om teorikunnskap enn det NMH tilbyr i dag.

For å kunne ivareta et større mangfold, må vi ha et bevisst forhold til hvilket tilbud vi kan og skal gi nye studentgrupper. Et helhetlig studietilbud av høy kvalitet må ligge som en del av vurderingen av hvordan vi dimensjonerer ulike studietilbud mot hverandre. Nye innretninger i studieporteføljen vil naturlig nok ha betydning for kompetanseutvikling og rekruttering av nye ansatte. Det vil også kunne få økonomiske og arealmessige konsekvenser dersom antallet studenter som trenger sjangerinnrettet spesialisering øker.

For å ivareta et større mangfold må vi ha et bevisst forhold til tilbudet vi skal gi nye studentgrupper. Et helhetlig studietilbud av høy kvalitet er en del av vurderingen av hvordan vi dimensjonerer studietilbudet.

Fra høringsnotatet

Skal NMH undervise i «alt»?

Mangfold i høyere musikkutdanning aktualiserer spørsmålet om arbeidsdeling mellom musikkutdanningsinstitusjonene. Slik NMH er innrettet nå, kan vi tilby smakebiter fra mange ulike musikkulturer, for eksempel «world music», tidligmusikk, diverse populærmusikalske eller rytmisk baserte musikkformer, og ulike kombinasjoner av skapende og utøvende virksomhet.

  • Hva skal vi ta med oss og utvikle videre?
  • Skal vi dekke alle behov ved NMH, eller skal vi tilby noen rendyrkede miljøer og støtte andre musikkutdanningsinstitusjoner i Norge i å bygge opp andre rendyrkede miljøer?
  • Kan vi knytte oss til institusjoner i utlandet som kan tilby spesialiseringer vi ikke kan tilby?
  • Er det utdanninger hvor rekrutteringsgrunnlaget ikke er godt nok til at utdanningen skal tilbys flere steder i landet?

Fleksibilitet

Etterspørselen etter videreutdanning, fleksible og tilgjengelige utdanningsløp er stadig økende. Det forventninger om at NMH, andre høyere utdanningsinstitusjoner, responderer på samfunnets behov for livslang læring i studieporteføljen.

NMH har en relativt stor videreutdanningsportefølje, organisert både som fulltid og deltidsstudier. Den består i hovedsak av stedbunden undervisning, eller i noen tilfeller samlingsbasert – i de siste par årene flere digitale tilbud. Med økt digitalisering er potensialet fortsatt stort for nye fleksible tilbud, samt å vurdere om eksisterende tilbud kan gjøres mer fleksible.

Kontakter

Husk at innspill til høringen skal gå via fagseksjonsledere, programutvalg, fagforeningene eller Studentutvalget.

Artikler relevante