Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Den indre motivasjonen og tilhørigheten til arbeidsstedet er stor blant ansatte ved NMH. Det viser resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble presentert på et digitalt møte mandag 28. november.

– NMH skårer jevnt over godt, og nå skal vi bruke undersøkelsen som et verktøy til å bli enda bedre sammen. Det er viktig at vi diskuterer og konkretiserer det vi må bli bedre på, men vi må ikke glemme å se på hva vi gjør bra. Det lærer vi også mye av, sier rektor Astrid Kvalbein.

Det er nå jobben begynner. Bruk ARK som et verktøy til å bli enda bedre sammen.

Astrid Kvalbein

Ganske mange har svart

315 personer ble invitert til å delta – ansatte i 20 % stilling og mer. 183 personer svarte. Det er en svarprosent på til sammen 58,1 %, og litt lavere enn forrige undersøkelse i 2018. Likevel har over 73 % av ansatte i full stilling svart. Svarprosenten for dem i mindre enn halv stilling er kun 28 %.

– Det er ikke rart at færre ansatte i små stilling svarer på en slik undersøkelse. De føler kanskje ikke samme tilknytning til NMH og har gjerne en annen hovedarbeidsgiver, sier personalsjef Kai Øderud.

  • Flere kvinner enn menn har svart: 65.0 % kvinner og 52.6 % menn.
  • Svarprosenten er også høyere i administrasjonen enn blant lærerne: 49.8 % kunstnerisk/vitenskapelig ansatte, 43.2 % stipendiater og 85.2% teknisk/administrativt ansatte.

Husk at dere på seksjonsmøtene i januar også må snakke om hva som er bra og hvordan vi skal ta vare på det som fungerer.

Kai Øderud

Det er nå jobben begynner

Rektor Astrid Kvalbein er fornøyd med oppslutningen: – Takk for at så mange av dere har svart på ARK-undersøkelsen. Et godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal gjøre en god jobb, trives og ha god helse. Det er også grunnleggende for at vi skal utvikle oss faglig, slik at både studenter og ansatte får størst mulig utbytte av å være på Musikkhøgskolen.

Innholdet i undersøkelsen

Temaene som ble kartlagt var den enkeltes forhold til jobben, samspill mellom ledere og medarbeidere, kommunikasjon og medvirkning, samarbeid og fellesskap, håndtering av uheldige hendelser, støtte, samspill og kultur og jobbusikkerhet.

De overordnede resultatene for NMH blir sammenlignet med gjennomsnittet i universitets- og høgskolesektoren.

Den enkelte og jobben

NMH skårer jevnt over litt høyere enn resten av universitet- og høyskolesektoren på spørsmålene om indre motivasjon, autonomi og rolleklarhet. NMH-ansatte skårer i gjennomsnitt 4,4 av 5 mulige på spørsmålene som handler om å finne mening i jobben. Samme skår får vi på spørsmålet om vi får brukt kunnskaper og ferdigheter i jobben.

Når det gjelder faglig utvikling er skåren så vidt under 4. På dette spørsmålet er den svarte streken lengere, det vil si at det er større spredning i svarene. Se forklaring på diagrammene.

Samspill ledere og medarbeidere

Under temaet om samspill mellom ledere og medarbeider er skårene litt lavere, og det er på noen spørsmål stor spredning i hva folk svarer. Det viser den lange svarte streken. Her er det noen spørsmål som handler om relasjonen til nærmeste leder, og andre som handler om ledelsen. Anerkjennelse fra ledelsen har høyest skår her (4,1), mens tilbakemelding fra ansatt til ledelse har en lavere skår på 3,5. Den lange streken tyder også på at ansatte på NMH er temmelig uenig i hvordan tilbakemelding fra ansatt til ledelsen fungerer.

Kommunikasjon og medvirkning

Ansatte på NMH er ganske fornøyd med informasjon om beslutninger (4,1), og ikke så verst fornøyd med kanaler, innflytelse og medvirkning (3,7), men rutiner for informasjonsflyt får ikke så høy skår (3,1). Her er det også større uenighet og spredning i svarene. Det kan bety at de ulike seksjonene har ulike rutiner for informasjonsflyt, og at det ikke fungerer optimalt overalt.

Samarbeid og fellesskap

Samarbeid og fellesskap er det eneste temaet hvor NMH jevnt over skårer lavere enn universitet- og høgskolesektoren. NMH skårer likevel høyt på spørsmålene om fellesskap mellom kolleger.

Om vi skårer litt lavere på samarbeid, så er vi høyt opp når det gjelder respektfull omgangstone (4,0), fravær av mistroiskhet og mistenksomhet (4,4), fravær av stivbeinthet og rigiditet (4,2).

Håndtering av uheldige hendelser

Vet alle hvordan de skal varsle om uheldige hendelser eller uregelmessigheter? En stor del har kunnskap om varslingsrutiner (3,8), men her er det også stor spredning i svarene. Det betyr at ganske mange ikke vet hvordan man varsler.

Støtte, samspill og kultur

Ansatte ved NMH er mindre fornøyd enn gjennomsnittet for sektoren med administrativ og teknisk støtte (3,4 og 3,6). Samspillet mellom kunstnerisk/vitenskapelig og teknisk/administrativt personell er også litt under sektoren (3,4 og 3,5). Her er også meningene veldig delte med stor spredning i svarene. På møtene framover er det viktig å få konkretisert dette, slik at det er mulig å gjøre noe med.

På temaene «Kultur for utvikling» (3,7) og «tilhørighet til arbeidsstedet» (4,2), skårer igjen NMH høyere enn sektoren, og det er heller ikke så stor spredning i svarene.

Jobbusikkerhet

Er ansatte ved NMH usikker på jobben, eller tenker de på å bytte jobb? Her er det ikke uventet stor spredning. «Fravær av turnoverintensjon» får en skår på 4,1 – litt over gjennomsnittet i sektoren. «Fravær av jobbusikkerhet» får en skår på 3,8 – litt under gjennomsnittet i sektoren. Litt flere er bekymret for å stagnere. Her er skåren 3,4 på spørsmålene under «Fravær av bekymring for stagnasjon».

Mest like og ulike svar

Ansatte på NMH er mest enig i spørsmålene om autonomi, respektfull omgangstone, mening i jobben, informasjon om beslutninger og rolleklarhet. Her er skåren ganske høy og den svarte streken kort – noe som betyr at respondentene svarer ganske likt.

Hva har vi svart mest ulikt om? Ansatte på NMH har ulike oppfatninger av hvordan tilbakemelding fra ansatt til ledelse fungerer, om det er konflikt mellom arbeid og hjem og om en føler seg usikker i jobben. Vi har også ulik kunnskap om varslingsrutiner og om vi har retningslinjer ved uakseptabel oppførsel.

Artikler relevante