For ansatte
No En
Søk

Om studentfravær under korona

Korona kommer til å prege studieåret 2020/2021, selv om vi på NMH har lagt opp til at så mye undervisning som mulig skal foregå fysisk.

Både studenter og lærere med symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette betyr at fraværet fra fysisk undervisning kan bli for høyt for noen studenter i emner med oppmøteplikt, eller at læreren må legge om på undervisningsplanene og avholde digital undervisning i en eller annen form.

I denne ekstraordinære situasjonen er det viktig at vi som skole greier å tilrettelegge for at studentene har mulighet til å oppnå læringsmålene i emnene de er oppmeldt i. Vi må også sikre oss at alle lærere har godt nok grunnlag til å kunne vurdere studentenes prestasjoner i de emnene der det ikke er avsluttende eksamen.

Første september diskuterte studieutvalget hvordan skolen skal håndtere fysisk fravær i undervisning og praksis i de tilfeller fraværet skyldes symptomer på covid-19. Problemstillinger knyttet til eksterne konserter som arbeidskrav og eksamen i teoretiske emner ble også diskutert. Det endelige vedtaket studieutvalget har gjort, er førende for hvordan vi skal tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres dette studieåret.

Hva betyr studieutvalgets vedtak for deg som faglærer?

 • Hvis det er oppmøtekrav i undervisningen din skal du føre fravær som vanlig.
 • I den grad det er mulig, skal du tilrettelegge for at studenter som ikke kan være fysisk tilstede på grunn av symptomer på korona, kan oppnå læringsmålene i emnet gjennom alternativ undervisning eller alternative arbeidskrav.
 • Hvis du mener det vil bli behov for alternative arbeidskrav eller vurderinger på grunn av fravær, skal de alternative arbeidskravene eller vurderingsformen meldes til fagseksjonsleder innen 1. oktober.
 • Fagmiljøene må gå sammen om å finne gode løsninger som lar seg gjennomføre innenfor de ressursrammene vi allerede har for undervisning.

Studieutvalgets vedtak 1.9.2020

Les vedtaket nøye og ta kontakt hvis du lurer på noe:

Studieutvalget vedtar med hjemmel i Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 følgende tilpasninger og tilrettelegging av undervisning og vurdering frem til 1.1.2021, med mulighet for forlengelse ut studieåret dersom forskriftens virkningstid utvides:

 1. Emner med oppmøteplikt beholder denne som en normalregel. Dersom studenter på grunn av symptomer på korona ikke klarer å oppfylle oppmøtekravet, skal emneansvarlig/faglærer tilrettelegge slik at studenten gjennom alternativ undervisning og/eller arbeidskrav kan oppnå emnets læringsmål og få vurdering i emnet.
  Studieutvalget oppfordrer faglærer til å tilrettelegge undervisningen slik at oppmøtekravet kan oppfylles enten ved fysisk tilstedeværelse eller ved et digitalt alternativ.
  I de emnene det kan forventes at det vil være behov for alternative arbeidskrav og/eller alternativ vurdering skal emneansvarlig/faglærer innen 1.oktober 2020 ha formulert disse slik at studentene vet hva som forventes av dem for å bestå emnet. Alternative arbeidskrav/vurderingsformer skal meldes inn til studieadministrasjonen via fagseksjonsleder.
 2. For studenter på PPU, KAMP, musikk og helse og master i musikkterapi som skal ut i praksis skal smittevernsrestriksjoner følges, selv om dette innebærer fravær. Ansvarlig for praksis ved NMH og praksisveileder/praksisinstitusjon må gå i dialog for å finne opplegg som gjør det mulig for studenten å gjennomføre praksis på en forsvarlig måte.
 3. For emner med arbeidskrav om eksterne konserter kan det tilrettelegges for å gjennomføre dette i NMHs lokaler, i de tilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre eksternt. Konsertene kan også gjennomføres som lukkede fremføringer, som dokumenteres med opptak. I slike tilfeller står studenten selv ansvarlig for å dokumentere.
 4. I emner med skoleeksamen som vurderingsform omgjøres vurderingsformen til digital
  hjemmeeksamen.

Studieutvalget oppfordrer fagmiljøene ved skolen til å samarbeide om å finne frem til undervisningsmetodikk og eksamensformer som egner seg i denne situasjonen.

Kontakt

Artikler relevante